Dagen før økonomiplanen

Blir det store kutt i år?

Blir det store kutt i år? - http://www.flickr.com/photos/nrkbeta/ / CC BY-SA 2.0

I morgen skal rådmannen presentere sitt forslag til økonomiplan for 2010-2013. Det er som vanlig knyttet stor spenning til hva som er med og hva som ikke er med. Størst diskusjon blir det vanligvis rundt kutt forslagene. Tidligere år har det blitt foreslått nedleggelse av skoler, fritidstilbud for ungdom, eldresentre, og biblioteker for å nevne noe.

Når rådmannen går gjennom de grove trekkene i økonomien i morgen kommer han til å si at Sandnes kommune har for små inntekter iforhold til utgiftene. Det er ikke helt usannsynlig at han, uten å foreslå det inn i budsjettet, peker på e-ordet (kode for eiendomsskatt i Sandnes) igjen. Selv om regjeringen har kommet med et nytt godt bidrag til kommunekassen er nok utfordringene med å være vekstkommune større enn inntektsveksten. I tillegg har de siste perioderapportene vist et bekymringsfullt overforbruk innen helse og sosial som følge av mye vikarbruk.

På toppen av dette har Sandnes kommune en rekke investeringer som vi etterhvert har behov for. For det første er det et stort behov for flere sykehjemsplasser, så ombygging av Sandnes sykehus til BOAS (Bo Og Aktivitets Senter) er nok med i budsjettet. Et andre BOAS på Altona (eller annet sted) trengs også, men jeg tviler på at rådmannen har funnet rom til dette nå. Selv om Sandnes nå har full barnehagedekning så trenger vi flere barnehager, både for å dekke økningen i barn som følge av veksten, men også for å kunne fjerne de midlertidige løsningene som har preget barnehageutbyggingen i de siste årene.

På toppen av dette er det behov for et nytt administrasjonsbygg og oppussing av rådhuset. Behovet for nytt administrasjonsbygg kommer ikke av et behov for å ha et fint rådhus, men fordi kommunen sløser mye penger på å leie plass rundt omkring i sentrum fremfor å eie selv. Så dersom vi investerer i dette nå, sparer vi penger på sikt.

Som nestleder i helse og sosial vil jeg i budsjettbehandlingen prioritere å få på plass minst et nytt BOAS. I tillegg er det viktig å opprettholde den kvaliteten vi har på tjenestene. Et annet viktig punkt er at vi må få tatt grep med budsjettoverskridelsene i helse og sosial, hvor svikter det? Er det budsjettert med for lite midler i utgangspunktet, eller det noe som må gjøres annerledes i systemet?

Mer om støtte til lag og foreninger

Sigbjørn Flørli har svart på mitt blogginnlegg om støtte til foreninger og lag via Facebook, jeg deler opp svaret hans for å svare på hver enkelt del.

”Skal fatte meg i korthet. For det første er det ikke bare antall kroner dette gjelder men viljen til å lytte, legge forhold til rette og samarbeide. ”

Det er for så vidt riktig at ikke penger er alt i forhold til de frivillige, der tror jeg ikke vi er uenige. Det jeg savner er en konkretisering av hva dagens bystyre har gjort/ikke gjort som det forrige bystyret gjorde. Men penger betyr uansett noe, og der har jeg vist i det tidligere blogginnlegget at Arbeiderpartiet går inn for mer enn FrP.

”Ang. økt støtte til private bydelshus. Du viser her til hus som enten har lite besøk ute i «distrikts-Sandnes» og hus midt i sentrum, bl.a. deres eget, Folkets Hus som er en fullt ut kommersiell virksomhet -såvidt meg bekjent er også huset nylig oppusset fordi utleieandelen har økt kraftig fra private organisasjoner (som kan søke andre støtteformer for enkeltarr. vel og merke).”

Private bydelshus er alle de forsamlingslokalene rundt i kommunen som ikke er eiet av kommunen. De hadde tidligere avtale med kommunen om å tilby lave priser mot et fast tilskudd fra kommunen. Disse lokalene er et viktig supplement til kommunens lokaler, særlig er det viktig for å kunne tilby fritids og kulturtilbud i det Flørli omtaler som ”distriks-Sandnes”. Selv om jeg selv er Luragutt som bor i sentrum, synes jeg det er viktig å opprettholde gode forsamlingslokaler for eksempel på Høle.

Når det gjelder Folkets Hus (som eies av AP, LO og noen fagforeninger), så har det blitt leid ut til blant annet bridgeklubb, dansegruppe, div. religiøse lag og foreninger (spesielt kristne og muslimske) på fast basis (for eksempel hver mandagskveld). I tillegg leies også salene ut til eierne, som avholder de fleste av sine medlemsmøter der.

Når det gjelder oppussingen så ble den gjennomført fordi lokalene var så nedslitte at det var helt nødvendig for å kunne fortsette å benytte huset. Eierne spytter i mer egenkapital for å få til dette, og det tas ikke ut utbytte av selskapet.

Resultatet av politikken ført av FrP i forrige periode er at de som leide Folkets Hus måtte betale større leie for sine faste arrangement.

” Til kulturhus og økt husleiestøtte har vi tvertimot gått MYE lenger og foreslått at huset kan DISPONERES FRITT på dager/kvelder hvor ikke arr. pågår ellers i regi av huset selv, det er vel LITT mer enn 100.000 kroner ville jeg påstå.”

Dette er et klassisk eksempel på lettvinte løsninger, som ikke ville fungert etter intensjonen. Hvor lenge før et eventuelt arrangement kan man si at det er ledig? Settes tidspunktet for tidlig taper Kulturhuset potensielle inntekter som kommunebudsjettet må erstatte, settes tidspunktet for sent blir det håpløst for gratis brukerne å få noe særlig oppmøte pga kort frist.

La oss ta et eksempel: Lura skolekorps ønsker å holde konsert for å vise hvor flinke de har blitt. De har vanligvis øvelse på onsdager, og må derfor ha konserten på en onsdag for at hele korpset skal kunne møte. Med FrPs løsning må de da sette seg på en liste og vente til det dukker opp en onsdag som ingen har bestilt 14 dager før. Deretter må de i hui og hast invitere alle foreldre med mer , og det hele ender med at mange ikke kan komme fordi det er for kort varsel. I tillegg blir det kun 1 øvelse konkret å øve seg til konserten på. På toppen av dette taper Kulturhuset penger på at de ikke kan tilby lokaler på kort varsel til betalende kunder, dette må kompenseres over budsjettet.

Med en tilskuddsordning kan korpset planlegge konserten i god tid, og selv mormor i Trondheim får tid å bestille flybillett for å se barnebarnet spille trompet.

Konklusjonen er at med en tilskuddsordning får korpset et fullverdig tilbud. Samtidig tar ikke FrP i sitt forslag høyde for at også det forslaget har kostnader.

” JEg kunne gått inn på hvert enkelt punkt her og dementert påstand for påstand men det får bli opptil den enkelte å vurdere dette selv ;)”

Innlegget tok i sin helhet for seg de budsjettforslagene som henholdsvis Ap og FrP har støttet. Dersom det er feil i min fremstilling setter jeg pris på at du faktisk påpeker dem, og ikke bare påstår at alt er feil. Sier du at FrP stemte noe annet enn det som står i referatene jeg linker til? Det ville i så tilfelle vært ganske oppsiktsvekkende.

Konklusjonen står fortsatt, Arbeiderpartiet har gått inn for bedre forhold for idrettslag, og andre frivillige lag og organisasjoner, enn det Fremskrittspartiet har.

P.S.: Jeg registrerer at Flørli (som vel er programleder i Morgenshowet på Radio Sandnes) utfordrer meg på spørsmålet om radiokonsesjoner. Jeg skal se om jeg får tid til å svare på det før jeg reiser på ferie.

Støtte til lag og foreninger

På facebook har det oppstått en diskusjon om støtte til lag og foreninger i Sandnes kommune. Bakgrunnen var at FrPs Sigbjørn Flørli uttalte seg skeptisk til Stavangeres ønske om å arrangere fotball EM. En av Flørlis facebook venner kommenterer til dette: «tenkte på de mindre lagene jeg da :) alt som vi har slitt oss frem i alle disse år, jeg synes bare det har godt for langt når junior spillere må springe rundt på dører og spørre folk om de vill kjøpe lodd :)» Til dette svarer Flørli: «Ja den forstår jeg… De er forsømte gjennom maaaaange år, det ser jeg her i byen og. Prøvde å rette på dette då me styrte i forrige periode men så mistet vi som kjent flertallet.»

Jeg blandet meg inn i diskusjonen, og stilte følgende spørsmål: «Kanskje hr. Flørli vil informere oss alle om konkret hva de gjorde for «de mindre lagene» i forrige bystyreperiode?»

Flørli svarte følgende: «Ser man det, Ap-lederen på krigsstien hehe. Arne, det er faktisk så mye at jeg ikke klarer ramse opp alt i en statusmeld. her. Men generelt sett var jo tilretteleggingen og støtten til frivillige lag og organisasjoner større i forrige lokalvalgsperiode enn hva som er tilfellet nå. Vi har også arbeidet aktivt for tilrettelegging av kunstgressbaner, lokale fotball-løkker etc. Og er man først inne på det kan vi jo alltids diskutere andre tilbud for ungdom så som den populære kulturskolen hvor FrP er alene om å ville kutte ventelistene. Politikk handler om prioritering og en pott til fordeling, det trodde jeg du av alle visste mye om. På den ene siden kan man kutte ventelistene, på den andre prioritere Kunstens Hus og andre ikkekommersielle-tiltak. Det går iallefall ikke an å få i pose og sekk og trylle frem penger. Og det er vel slik at LITT flere ungdommer spiller instrumenter, synger i kor, danser etc enn som driver med proff. videokunst?? ;)»

Jeg kjenner meg ikke igjen i at støtten til frivillige lag og organisasjoner var større under FrP-H-PP styret enn under det nåværende AP-H-KrF-V styret. Så jeg har påtatt meg å sjekke ut fakta i saken. Jeg har gått gjennom samtlige budsjettbehandlinger i Sandnes kommune siden 2004 (det er de som er tilgjengelige på nettet). Under følger mine funn, les og tolk selv:

Budsjett for 2005, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår å kutte 526.000 kr i støtte til foreninger og lag, alle partier unntatt SP stemmer mot dette.
Rådmannen foreslår også å kutte 60.000 kr i støtte til alkoholfrie helgearrangement for ungdom, også dette blir nedstemt av samtlige partier minus SP.

Rådmannen foreslo også å redusere tilskuddet til forsamlingslokaler (bydelshus, grendahus, mm) med 820.000 kr. Ap, Krf, V, SV og SP stemte mot dette. H, Frp, og PP reduserte kuttet til 268.000 kr.

Konklusjon 2005: FrP reduserte støtten til forsamlingslokaler med 268.000 kr, noe som førte til dyrere leie av lokaler for foreninger og lag (f.eks. bridgeklubben og fredagsdansen).

Budsjett for 2006, Høyre FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår en rekke kutt i støtten til foreninger og lag innen oppvekst, blant annet nedleggelse av Lura Komiteater. Dette blir stemt ned av samtlige partier bortsett fra SP som beholder noe av kuttene.

Når det gjelder støtte til foreninger innen kultur og idrett foreslo rådmannen et kutt på 210.000 kr, dette ble nedstemt av samtlige partiet (også SP denne gangen). I tillegg foreslo AP, KrF, V og SV 350.000 kr ekstra til foreninger og lag, dette stemte FrP, H, PP og SP ned.

På ny foreslo rådmannen et kutt i støtten til private bydelshus på kr. 250.000. Ap, KrF, V og SV stemte mot dette, SP stemte for et kutt på 180.000 kr, mens FrP, H, og PP vedtok et kutt på 200.000 kr.

I tillegg ble vedlikeholdet av grusbaner redusert med 270.000 kr, noe AP, KrF, V, SV og SP stemte mot. FrP, H og PP støttet kuttet, men gav 100.000 kr til idrettslagene for vedlikehold som plaster på såret.

I tillegg la AP, KrF, V og SV inn 3,5 millioner til kunstgressbane på Sandnes stadion i 2006 (Sp samme sum, men i 2007). Frp, H, og PP la inn tilsammen 2,5 millioner i perioden 2006-2009.

AP, KrF, V og SV stemte også mot en reduksjon i tilskudd til idrettsplasser og løkker, noe FrP, H, PP og SP stemte for.

Konklusjon 2006: FrP foretok betydelige kutt i støtten til frivillige lag og idrettslagene, mens AP foreslo mer støtte og bedre vedlikehold av anleggene.

Budsjett for 2007, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Frontene i bystyret var iløpet av 2006 blitt klarere, SP ble med på budsjettforslaget til AP, KrF, V og SV. Det var dermed kun 2 forslag å forholde seg til.

Budsjettforslaget fra AP, KrF, V, SV og SP inneholdt følgende punkter (innen frivillighet/idrett) som ikke H, FrP og PP hadde med:

  • Etablering av Bogahallen
  • Redusert egenbetaling i kulturskolen (150.000 kr)
  • Økt tilskudd til idrettslag (400.000 kr)
  • Økt tilskudd til foreninger og lag innen kultur, korps mm. (400.000 kr)
  • 100.000 kr i økt tilskudd til rusfrie helgearrangement for ungdom
  • Økt husleiestøtte (300.000 kr) til lokale lag of foreninger for arrangement i Kulturhuset
  • Ikke redusert tilskudd til private bydelshus (250.000 kr), forslag fra rådmannen som H, FrP og PP støttet

Konklusjon 2007: Arbeiderpartiet (med resten av oposisjonen) gikk inn for et kjempeløft for idretten og kulturen, noe FrP stemte mot.

Budsjett for 2008, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Det var kommunevalg i 2007, resultatet  ble en ny koalisjon som styrer i Sandnes. For enkelhets skyld sammenligner jeg bare Frp og PP mot H, AP, KrF og V. SV og SP leverte hvert sitt budsjettforslag, de kommenterer jeg ikke.

Rådmannen foreslo i økonomiplanen økt egenbetaling i kulturskolen (totalt kr. 170.000), denne økningen ble fjernet av H, Ap, KrF og V. FrP la inn 100.000 kr under posten «Byutvikling Drift, Kulturskolen». Jeg er usikker på om dette dekker det samme.

Rådmannen foreslo også å redusere vedlikeholdet av idrettsanlegg med 300.000 kr, dette stemte alle partier mot (også SP og SV).

I tillegg bevilget H, Ap, KrF og V 250.000 kr ekstra til private bydelshus/grendahus, dette stemte ikke FrP og PP for.

Det var kunstgressbaner som var et av de store temaene i budsjettet for 2008. H, AP, KrF og V bevilget totalt 21 millioner, Frp og PP foreslo kun 10 millioner. Det har senere vist seg at selv 21 millioner var for lite. I tillegg la H, AP, KrF og V inn en oppstartsbevilgning til Bogahallen, det gjorde ikke FrP og PP.

Konklusjon 2008: Også etter valget når AP kom i posisjon er AP bedre enn FrP på idrett og frivillighet.

Budsjett for 2009, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Siste budsjett er det med minst forskjell. Rådmannen foreslår nok en gang økning i egenbetalingen for kulturskolen (totalt kr. 70.000), denne økningen blir fjernet av H, AP, KrF og V. FrP og PP stemmer for økningen i egenbetalingen.

I denne budsjettbehandlingen legger alle partier omsider inn Bogahallen.

Konklusjon 2009: Liten forskjell mellom partiene. (SV og SP har inne endel økninger, basert på eiendomsskatt.)

Konklusjon/Oppsummering

Som jeg har dokumentert over er Flørlis påstand om at «det var bedre når FrP styrte» feilaktig. Jeg har også vist at Ap konsekvent har stemt for bedre forhold for idretten og frivillige enn det FrP har stemt for. Det er verd å påpeke at APs budsjetter for årene 2005, 2006 og 2007 er basert på innkrevning av eiendomsskatt. Dersom man ser på SV og SP sine budsjetter for 2008 og 2009 vil man finne at de foreslår flere penger til idrett og frivillighet. Deres budsjetter er basert på eiendomsskatt.

Jeg er lei av at FrP sprer halvsanheter og i dette tilfelle feilaktige opplysninger om hva de faktisk stemmer for/mener. Dette innlegget er et forsøk på å vise for befolkningen hva som er sannheten. Som leserne sikkert kan se tar det mye krefter og tid bare å motbevise noen små settninger.

Akebakke, ROVAR, kommuneplan og noe til (Bystyremøtet 21.mars 2006)

Det har gått over en uke siden bystyremøtet, jeg har dessverre ikke fått tid å skrive noe før nå om det møtet. Årsaken er at masteroppgaven tar det meste av tiden min. Men her er noen høydepunkter fra møtet.

I etterkant av møtet har jeg blitt sitert i Sandnesposten i en av sakene fra dette møtet. Så jeg skal begynne med akebakken på Hana, saken handlet om en endret regulering for et boligområde på Hana. Den foreslåtte utbyggingen ville ramme en akebakke som blir hyppig bruk av barn og unge i området. Dette har blitt påpekt av noen av høringsinstansene, de mener at den nye avslutningen av bakken blir farlig og at dette gjør at friområdet er mindre verd som lekeområde for barn og unge. I de nasjonale retningslinjene for barn og unge heter det at der friområder nedbygges eller fjernes skal man finne erstatningsområder av samme kvalitet, det skjer ikke i denne saken. På bakgrunn av dette fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å ta bort den delen av utbyggingen som ødelegger akebakken. Frustrerende nok ble dette forslaget nedstemt med varaordførerer Pål Morten Borglis (FrP) dobbeltstemme (Høyre, Pensjonistpartiet og FrP).

Første sak var ROVAR, den store saken for tiden i regionen. Flere av kommunene på Jæren hadde alt stemt nei til ROVAR, og diskusjonen har gått høyt i det politiske miljøet i regionen. Konspirasjonsteoriene har vært mange og interessante, men for meg var disse ikke med på avgjørelsen om å stemme nei. Mitt personlige hovedargument mot ROVAR var at man ikke har noen svar på hvordan man skal dekke opp de tap av kompetanse som oppstår i kommunene. ROVAR virker fornuftig (dog som IKS ikke AS) for fagmiljøet i selskapet, men for kommunene som sitter igjen uten noe fagkunnskap blir det verre. Dette gjelder både ingeniørkompetanse spesielt innen samfunnsplanleggingen og kompetansen man mister fra teknisk drift der man i dag har et samarbeid mellom vei og vann/avløp. Etter en kortere debatt en forventet ble resultatet at kun Høyre, Venstre og KrF stemte for ROVAR.

Sak nummer to var kommuneplanmeldingen, dette var en tykk bunke papirer. Det som seiler opp til å bli stridstema nummer 1 i kommuneplanen for Sandnes er vern av jordbruk. Også her går skillet mellom Høyre, FrP og PP på den ene siden og resten på den andre siden. Personlig sa jeg at valgene i kommuneplanen blir vanskelige avveininger mellom flere målsettinger. Det blir nesten umulig å ikke komme i en situasjon der vi ikke klarer å ta så mye hensyn til alt som vi skulle ønske. Hva som blir det endelig resultatet er derfor ganske uklart. Utover dette vektla jeg at vi ikke kan legge nok vekt på å få på plass skikkelige samferdselsløsninger. Sandnes kommune har lenge sagt at Gandsfjordbru er et krav for å bygge i Sandnes Øst, men jeg mener at vi også må kreve bybane eller tilsvarende. For uten et godt kollektivtilbud til de nye områdene roter vi oss bare inn i nye trafikkorker.

Så fulgte to interessante saker, først vedtok bystyret å bygge kunstgressbane med mer i Sandnes idrettspark. Deretter gikk bystyret inn for å øke innsatsen for å oppnå full barnehagedekning. Det er positivt å registrere at Høyre tar selvkritikk for at Sandnes ikke har kommet lengre med barnehageutbyggingen.

En annen kort men politisk interessant sak var rådmannens forslag om å allikevel ikke slå Vatne og Øygard barnehager sammen administrativt. Bakgrunnen er en innsparing på 400.000 kroner årlig som Høyre, FrP og PP vedtok i budsjettet. Dette har rådmannen nå undersøkt og funnet ut at ikke er mulig. Dermed må disse pengene spares inn på annen måte. Jeg håper at flertallet i fremtiden holder seg til å budsjettere med penger som det er mulig å spare inn, for nå må kommunen finne andre innsparinger for å dekke dette.

Ellers kommenterte jeg risiko og sårbarhets analysen som var utført i reguleringsplan for et næringsområde mellom Ny Rv44, E-39 og Folkvordveien. I de tidligere bystyremøtene i år har jeg kommentert manglende og mangelfulle analyser, denne gangen ga jeg derimot analysen ros. Noe av det bedre jeg har sett for en relativt liten reguleringsplan, spesielt positivt at man har begrunnet og kommentert mange av vurderingene.

Neste bystyremøte er 25.april.

Rapport fra Bystyremøte i Sandnes 31.januar 2006

I går (31.januar) var det bystyremøte i Sandnes. Jeg tenkte jeg skulle bli flinkere på å rapportere hva som skjer og hva jeg selv gjør og sier på disse møtene. Så her er mine personlige notater fra gårsdagens møte.

Sak 1 var egentlig om en reguleringsplan på Ganddal, men ble til en diskusjon om idrettsanlegg. Stanley Wirak (AP) fremmet forslag om å arbeide med forbedring/utvidelse av område til idrett nord for dagens hovedbane på Ganddal. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Den neste saken var om et nytt utbyggingsområde på Bogafjell. Jeg holdt Aps innlegg i denne saken. Her er mine notater fra det jeg skulle si:

Positivt med bilfritt miljø rundt lekeplassen, noe av det bedre jeg har sett i min tid i bystyret.
Ser i saken at det vurderes å sende elever til Nye Hana skole, Arbeiderpartiet ønsker å signalisere at vi ikke ønsker å flytte elever ut av sitt lokalmiljø.
Det er positivt at det i utredningen nå blir tatt med risiko og sårbarhetsforhold, men sjekklista utfylles litt rart og mangelfullt.
I sjekklista for risiko og sårbarhet kan det leses at området ikke har kun en atkomstvei for utrykningskjøretøy. Om man ser på kartet så er det derimot tydelig at området kun har en atkomstvei. Der er svært uheldig at skjemaet fylles ut feil.
I skjemaet svares det også nei på om drenering vil føre til flomproblemer nedenfor. På dette svares det nei, men hvorfor? Det blir vanskelig å ta stilling til saken når den ikke er ordentlig utredet.
Saken ble for øvrig enstemmig vedtatt.

Sak 3 var nok en reguleringsplan, denne gangen et nytt stort område i Skaarlia (kalt Skaarlia 2). Diskusjonen i denne saken gikk hovedsakelig rundt 1 eller 2 fortau langs innkjøringsveien til området. 2 fortau var anbefalt fra administrasjonen med begrunnelse i trafikksikkerhet. I utvalg fikk 2 fortau flertall mot FrP og Høyres stemmer. Men bystyrets behandling startet med at KrFs Leif Berge annonserte at de hadde snudd, han argumenterte blant annet med at man tidligere ikke har bygget 2 fortau i liknende områder. Anders Mjelde (gruppeleder FrP) argumenterte også for 1 fortau ved å avslutte sitt innlegg på følgende måte: ”1 fortau er en god balanse mellom bomiljø og trafikksikkerhet.” Jeg hadde replikk til Leif Berge: ”Ordførere, jeg må innrømme at jeg ble skuffet av KrF nå. Vi trenger ikke gjøre de samme feil som vi har gjort før. Vi har i Norge en nullvisjon, en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Derfor må trafikksikkerhet være viktigst!”
1 fortau ble vedtatt med Høyre, FrP og KrF sine stemmer.

Også sak 4 hadde jeg fått ansvaret for å holde Aps innlegg. Her er notatene mine til det innlegget:

Skole: Positivt at vi nå forutsetter at det er skolekapasitet før utbygging kan gjennomføres. Men: Hvem bestemmer om det er skolekapasitet? Hvordan stoppes utbyggingen om det ikke er kapasitet? Hva er fult?
Risiko: Det er ikke utført en risiko og sårbarhetsanalyse i denne saken! Dette er et krav, husk også at kommunen kan bli stilt til ansvar for planer som kommunen har godkjent. Kommunen har et selvstendig ansvar for at risiko og sårbarhet er tatt hensyn til. Vi ønsker vel ikke å komme i en situasjon som den i Bergen i Hatlestad terrasse. I en slik hendelse kan kommunen også bli stilt til ansvar.
Ordføreren kommenterte dette med å si at Rådmannen nok merket seg disse kommentarene om risiko og sårbarhet. Saken ble ellers enstemmig vedtatt.

Neste sak gjaldt inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Det er en rørende enighet i Sandnes bystyre om at vekstkommuneproblematikken må tas mer hensyn til. Det ble diskutert hvordan vi kan påvirke regjering og storting til å fatte ”det rette vedtak” i denne saken.

Effektivisering av kommunalt renhold var sak 6. Administrasjonen har funnet ut at kommunen taper penger på å konkurranseutsette renholdet, de ba derfor bystyret vedta at renhold i hovedsak skal utføres i egenregi som et ledd i en effektiviseringsprosess. Høyre og FrP tviholdt på ideologien, selv om utredningen viser at konkurranseutsetting ikke lønner seg for kommunen.

Sak 7 handlet om de nye parkeringsvedtektene, i bystyret før jul hadde bystyret oppe en sak som egentlig skulle være en enkel sak. Men så fremmet Mangor Malin (FrP) følgende forslag: ”Frikjøpsordningen forutsetter at vanlige driftsutgifter for den frikjøpte plassen blir heftet på parkeringsplassen og blir belastet som en årlig sum.” Etter forslag fra ordføreren ble saken da utsatt for at forslaget skulle evalueres av administrasjonen. Saken kom tilbake til bystyret i går, men forslaget var ikke utredet i det hele tatt. Jeg hadde Aps hovedinnlegg i denne saken, her er notatene mine:

På hva skal driftsutgiftene heftes? Parkeringsvedtektene omhandler utbygginger ikke den enkelte boenhet.
Er ikke frikjøpet nettopp et frikjøp fra disse utgiftene?
Dette er dobbelbetaling! For å få parkere når man ikke har egen plass må man uansett betale per time eller år uansett. Da har man alt betalt for de årlige utgiftene.
Urimelig ovenfor de som ikke skal parkere. Man straffer brukerne av kollektivtransport.
Dette er en skatt på å ikke ha og bruke parkeringsplass.
Forslaget fra Magnor Malin (FrP) er ikke utredet slik vi ba om i bystyret før jul.
Til selve forslaget:
Siden forvirringen rådet videre etter mange innlegg fra blant annet rådmannen, meg selv, Mangor Malmin og Martin Håland tok jeg ordet for siste gang der jeg sa omtrent følgende: ”Ordfører, alle som vil parkere må jo i dag betale for det. Enten så bygger og driver de en selv, eller de leier plass av noen eller de parkerer på kommunalparkeringsplass. Og parkerer man på kommunalparkeringsplass så må man jo betale for det. Forslaget fra FrP betyr dobbelbetaling for de som ønsker parkeringsplass men ikke har det selv, og en ekstra skatt for dem som ikke har parkeringsplass og heller ikke trenger den.”
Til slutt snudde Høyre, dermed ble forslaget fra FrP nedstemt.

Forvaltningsrapport for barnevernet i Sandnes var sak 8. Det er enighet i bystyret om å følge opp barnevernet, men uenighet om hvordan dette skal gjøres.

Den siste saken på sakskartet var regulering av lønn til ordfører, varaordfører samt andre frikjøpte politikere. Til tross for kommunens dårlige økonomi ble det flertall for å øke ordførerens lønn med 70.000 kroner. Den totale kostnaden av dette vedtaket er 187.600 kroner for kommunen, KrF, FrP og Høyre sørget for dette. Resten (Ap, Sv; Sp; PP, V) ønsket å justere ordførerens lønn like mye som gjennomsnittet for ansatte i kommunen i fjor. Vi mente det var et særdeles dårlig signal å sende når kommunen har så dårlig økonomi.

Kjell Aurenes (AP) tok opp en viktig sak om hvordan kommunen bruker inkasso som en interpellasjon.

Neste bystyremøte er 21.februar.