Så har budsjettforhandlingene startet

I går la rådmannen i Sandnes frem sitt forslag til økonomiplan. Jeg skrev på mandag at jeg trodde rådmannen ville peke på eiendomsskatt, men ikke foreslå det. Jeg tok feil, ikke bare pekte rådmannen på eiendomsskatt, han har også saldert budsjettet med eiendomsskatt. Dette er ganske oppsiktsvekkende da rådmannen utmerket godt vet at det er flertall mot eiendomsskatt i bystyret. Dette betyr at de forslagene partiene skal snekre sammen må inneholde kutt tilsvarende 70 millioner i året (fra 2012), dersom eiendomsskatt ikke skal innføres. Det kan bli en betydelig utfordring, da rådmannen alt har lagt inn 40-50 millioner i kutt, og disse svir nok alene. Arbeidet med økonomiplanen blir dermed enda mer utfordrende enn jeg (og sikkert de fleste andre også) hadde regnet med.

Etter rådmannens presentasjon i går begynte det å surre litt i gangene. Nå skal representantene først få lest dokumentene, så starter debatten. Først i partiene så i samlet i posisjonen. Det kan bli tøffe forhandlinger, det er mange gode formål som mangler eller er blitt kuttet i rådmannens forslag. Heldigvis har klimaet i forhandlingene tidligere vært bedre enn man egentlig skulle forvente når Høyre og Ap er samlet rundt et bord.

Positivt oppi det hele er at Sandnes sykehus som BOAS er inne med ferdigstillelse i 2012. Det er meget bra!

Dagen før økonomiplanen

Blir det store kutt i år?

Blir det store kutt i år? - http://www.flickr.com/photos/nrkbeta/ / CC BY-SA 2.0

I morgen skal rådmannen presentere sitt forslag til økonomiplan for 2010-2013. Det er som vanlig knyttet stor spenning til hva som er med og hva som ikke er med. Størst diskusjon blir det vanligvis rundt kutt forslagene. Tidligere år har det blitt foreslått nedleggelse av skoler, fritidstilbud for ungdom, eldresentre, og biblioteker for å nevne noe.

Når rådmannen går gjennom de grove trekkene i økonomien i morgen kommer han til å si at Sandnes kommune har for små inntekter iforhold til utgiftene. Det er ikke helt usannsynlig at han, uten å foreslå det inn i budsjettet, peker på e-ordet (kode for eiendomsskatt i Sandnes) igjen. Selv om regjeringen har kommet med et nytt godt bidrag til kommunekassen er nok utfordringene med å være vekstkommune større enn inntektsveksten. I tillegg har de siste perioderapportene vist et bekymringsfullt overforbruk innen helse og sosial som følge av mye vikarbruk.

På toppen av dette har Sandnes kommune en rekke investeringer som vi etterhvert har behov for. For det første er det et stort behov for flere sykehjemsplasser, så ombygging av Sandnes sykehus til BOAS (Bo Og Aktivitets Senter) er nok med i budsjettet. Et andre BOAS på Altona (eller annet sted) trengs også, men jeg tviler på at rådmannen har funnet rom til dette nå. Selv om Sandnes nå har full barnehagedekning så trenger vi flere barnehager, både for å dekke økningen i barn som følge av veksten, men også for å kunne fjerne de midlertidige løsningene som har preget barnehageutbyggingen i de siste årene.

På toppen av dette er det behov for et nytt administrasjonsbygg og oppussing av rådhuset. Behovet for nytt administrasjonsbygg kommer ikke av et behov for å ha et fint rådhus, men fordi kommunen sløser mye penger på å leie plass rundt omkring i sentrum fremfor å eie selv. Så dersom vi investerer i dette nå, sparer vi penger på sikt.

Som nestleder i helse og sosial vil jeg i budsjettbehandlingen prioritere å få på plass minst et nytt BOAS. I tillegg er det viktig å opprettholde den kvaliteten vi har på tjenestene. Et annet viktig punkt er at vi må få tatt grep med budsjettoverskridelsene i helse og sosial, hvor svikter det? Er det budsjettert med for lite midler i utgangspunktet, eller det noe som må gjøres annerledes i systemet?

Støtte til lag og foreninger

På facebook har det oppstått en diskusjon om støtte til lag og foreninger i Sandnes kommune. Bakgrunnen var at FrPs Sigbjørn Flørli uttalte seg skeptisk til Stavangeres ønske om å arrangere fotball EM. En av Flørlis facebook venner kommenterer til dette: «tenkte på de mindre lagene jeg da :) alt som vi har slitt oss frem i alle disse år, jeg synes bare det har godt for langt når junior spillere må springe rundt på dører og spørre folk om de vill kjøpe lodd :)» Til dette svarer Flørli: «Ja den forstår jeg… De er forsømte gjennom maaaaange år, det ser jeg her i byen og. Prøvde å rette på dette då me styrte i forrige periode men så mistet vi som kjent flertallet.»

Jeg blandet meg inn i diskusjonen, og stilte følgende spørsmål: «Kanskje hr. Flørli vil informere oss alle om konkret hva de gjorde for «de mindre lagene» i forrige bystyreperiode?»

Flørli svarte følgende: «Ser man det, Ap-lederen på krigsstien hehe. Arne, det er faktisk så mye at jeg ikke klarer ramse opp alt i en statusmeld. her. Men generelt sett var jo tilretteleggingen og støtten til frivillige lag og organisasjoner større i forrige lokalvalgsperiode enn hva som er tilfellet nå. Vi har også arbeidet aktivt for tilrettelegging av kunstgressbaner, lokale fotball-løkker etc. Og er man først inne på det kan vi jo alltids diskutere andre tilbud for ungdom så som den populære kulturskolen hvor FrP er alene om å ville kutte ventelistene. Politikk handler om prioritering og en pott til fordeling, det trodde jeg du av alle visste mye om. På den ene siden kan man kutte ventelistene, på den andre prioritere Kunstens Hus og andre ikkekommersielle-tiltak. Det går iallefall ikke an å få i pose og sekk og trylle frem penger. Og det er vel slik at LITT flere ungdommer spiller instrumenter, synger i kor, danser etc enn som driver med proff. videokunst?? ;)»

Jeg kjenner meg ikke igjen i at støtten til frivillige lag og organisasjoner var større under FrP-H-PP styret enn under det nåværende AP-H-KrF-V styret. Så jeg har påtatt meg å sjekke ut fakta i saken. Jeg har gått gjennom samtlige budsjettbehandlinger i Sandnes kommune siden 2004 (det er de som er tilgjengelige på nettet). Under følger mine funn, les og tolk selv:

Budsjett for 2005, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår å kutte 526.000 kr i støtte til foreninger og lag, alle partier unntatt SP stemmer mot dette.
Rådmannen foreslår også å kutte 60.000 kr i støtte til alkoholfrie helgearrangement for ungdom, også dette blir nedstemt av samtlige partier minus SP.

Rådmannen foreslo også å redusere tilskuddet til forsamlingslokaler (bydelshus, grendahus, mm) med 820.000 kr. Ap, Krf, V, SV og SP stemte mot dette. H, Frp, og PP reduserte kuttet til 268.000 kr.

Konklusjon 2005: FrP reduserte støtten til forsamlingslokaler med 268.000 kr, noe som førte til dyrere leie av lokaler for foreninger og lag (f.eks. bridgeklubben og fredagsdansen).

Budsjett for 2006, Høyre FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår en rekke kutt i støtten til foreninger og lag innen oppvekst, blant annet nedleggelse av Lura Komiteater. Dette blir stemt ned av samtlige partier bortsett fra SP som beholder noe av kuttene.

Når det gjelder støtte til foreninger innen kultur og idrett foreslo rådmannen et kutt på 210.000 kr, dette ble nedstemt av samtlige partiet (også SP denne gangen). I tillegg foreslo AP, KrF, V og SV 350.000 kr ekstra til foreninger og lag, dette stemte FrP, H, PP og SP ned.

På ny foreslo rådmannen et kutt i støtten til private bydelshus på kr. 250.000. Ap, KrF, V og SV stemte mot dette, SP stemte for et kutt på 180.000 kr, mens FrP, H, og PP vedtok et kutt på 200.000 kr.

I tillegg ble vedlikeholdet av grusbaner redusert med 270.000 kr, noe AP, KrF, V, SV og SP stemte mot. FrP, H og PP støttet kuttet, men gav 100.000 kr til idrettslagene for vedlikehold som plaster på såret.

I tillegg la AP, KrF, V og SV inn 3,5 millioner til kunstgressbane på Sandnes stadion i 2006 (Sp samme sum, men i 2007). Frp, H, og PP la inn tilsammen 2,5 millioner i perioden 2006-2009.

AP, KrF, V og SV stemte også mot en reduksjon i tilskudd til idrettsplasser og løkker, noe FrP, H, PP og SP stemte for.

Konklusjon 2006: FrP foretok betydelige kutt i støtten til frivillige lag og idrettslagene, mens AP foreslo mer støtte og bedre vedlikehold av anleggene.

Budsjett for 2007, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Frontene i bystyret var iløpet av 2006 blitt klarere, SP ble med på budsjettforslaget til AP, KrF, V og SV. Det var dermed kun 2 forslag å forholde seg til.

Budsjettforslaget fra AP, KrF, V, SV og SP inneholdt følgende punkter (innen frivillighet/idrett) som ikke H, FrP og PP hadde med:

  • Etablering av Bogahallen
  • Redusert egenbetaling i kulturskolen (150.000 kr)
  • Økt tilskudd til idrettslag (400.000 kr)
  • Økt tilskudd til foreninger og lag innen kultur, korps mm. (400.000 kr)
  • 100.000 kr i økt tilskudd til rusfrie helgearrangement for ungdom
  • Økt husleiestøtte (300.000 kr) til lokale lag of foreninger for arrangement i Kulturhuset
  • Ikke redusert tilskudd til private bydelshus (250.000 kr), forslag fra rådmannen som H, FrP og PP støttet

Konklusjon 2007: Arbeiderpartiet (med resten av oposisjonen) gikk inn for et kjempeløft for idretten og kulturen, noe FrP stemte mot.

Budsjett for 2008, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Det var kommunevalg i 2007, resultatet  ble en ny koalisjon som styrer i Sandnes. For enkelhets skyld sammenligner jeg bare Frp og PP mot H, AP, KrF og V. SV og SP leverte hvert sitt budsjettforslag, de kommenterer jeg ikke.

Rådmannen foreslo i økonomiplanen økt egenbetaling i kulturskolen (totalt kr. 170.000), denne økningen ble fjernet av H, Ap, KrF og V. FrP la inn 100.000 kr under posten «Byutvikling Drift, Kulturskolen». Jeg er usikker på om dette dekker det samme.

Rådmannen foreslo også å redusere vedlikeholdet av idrettsanlegg med 300.000 kr, dette stemte alle partier mot (også SP og SV).

I tillegg bevilget H, Ap, KrF og V 250.000 kr ekstra til private bydelshus/grendahus, dette stemte ikke FrP og PP for.

Det var kunstgressbaner som var et av de store temaene i budsjettet for 2008. H, AP, KrF og V bevilget totalt 21 millioner, Frp og PP foreslo kun 10 millioner. Det har senere vist seg at selv 21 millioner var for lite. I tillegg la H, AP, KrF og V inn en oppstartsbevilgning til Bogahallen, det gjorde ikke FrP og PP.

Konklusjon 2008: Også etter valget når AP kom i posisjon er AP bedre enn FrP på idrett og frivillighet.

Budsjett for 2009, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Siste budsjett er det med minst forskjell. Rådmannen foreslår nok en gang økning i egenbetalingen for kulturskolen (totalt kr. 70.000), denne økningen blir fjernet av H, AP, KrF og V. FrP og PP stemmer for økningen i egenbetalingen.

I denne budsjettbehandlingen legger alle partier omsider inn Bogahallen.

Konklusjon 2009: Liten forskjell mellom partiene. (SV og SP har inne endel økninger, basert på eiendomsskatt.)

Konklusjon/Oppsummering

Som jeg har dokumentert over er Flørlis påstand om at «det var bedre når FrP styrte» feilaktig. Jeg har også vist at Ap konsekvent har stemt for bedre forhold for idretten og frivillige enn det FrP har stemt for. Det er verd å påpeke at APs budsjetter for årene 2005, 2006 og 2007 er basert på innkrevning av eiendomsskatt. Dersom man ser på SV og SP sine budsjetter for 2008 og 2009 vil man finne at de foreslår flere penger til idrett og frivillighet. Deres budsjetter er basert på eiendomsskatt.

Jeg er lei av at FrP sprer halvsanheter og i dette tilfelle feilaktige opplysninger om hva de faktisk stemmer for/mener. Dette innlegget er et forsøk på å vise for befolkningen hva som er sannheten. Som leserne sikkert kan se tar det mye krefter og tid bare å motbevise noen små settninger.

Rapport fra bystyremøte 21.februar 2006

Den 21.februar 2006 var det bystyremøte i Sandnes igjen. En mye kortere saksliste denne gangen.

Før selve bystyremøtet er det en offentlig spørretid der kommunens innbyggere får anledning til å bruke bystyrets talerstol til å ta opp saker direkte med politikerne. Denne muligheten benyttes dessverre alt for sjelden. Men på tirsdag hadde Ragnvald Erga et innlegg med noen spørsmål og kommentarer rundt Lura sin situasjon med forslag om ny havn, bru og dobbelspor. Han etterlyste en konsekvensanalyse som bystyret har bestilt, ordføreren opplyste at denne var cirka et halvt år unna. Jeg forstår godt at beboerne i området er bekymret, det er mange store prosjekter samtidig. Det blir spennende å se hva konsekvensanalysen sier, men det er viktig å ikke automatisk akseptere alt som står i den. Jeg kommer hvert fall til å lese den med argusøyne.

Første sak var en høringsuttalelse til ”KOU 2005:1 – Egne inntekter for kommunene”. Fremskrittspartiet fremmet i vanlig stil forslag om at staten skal direkte finansiere kommunens oppgaver. Artig at FrP har så liten tillit til lokalpolitikerne, spesielt merkelig blir det hele når gruppeleder i FrP, Anders Mjelde, dagen etterpå i Sandnesposten kritiserer SV for å ikke stole på lokalpolitikerne i strandsonesaker. Ellers handlet mye av debatten om man skal være prinsipielt mot eiendomsskatt, spesielt i denne saken er at Senterpartiet er for å innføre eiendomsskatt i Sandnes, men er prinsipielt motstandere av den. Argumentet deres er at så lenge muligheten finnes så må Sandnes benytte de inntektsmulighetene kommunen har.

Neste sak var kostnadsoverslag for nybygg Riska ungdomsskole og rehabilitering av eksisterende bygg. Her var det ingen uenighet i bystyret. Stanley Wirak (AP) benyttet anledning til å minne om at opposisjonen (AP, SV, KrF og V) i sitt budsjett la inn penger til dette, mens Frp, Høyre og Pensjonistpartiet ikke gjorde det. Saken ble enstemmig vedtatt.

NAV prosjektet var tredje sak for dagen, dette er sammenslåingen (mer eller mindre) av Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret. Ingen uenighet i denne saken, alle er forventingsfulle til at dette vil gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Den fjerde saken hadde jeg fått hovedansvaret for, den hadde det lange og tunge navnet: ”Delegasjon fra bystyret til rådmannen vedrørende konsesjonsloven samt oppdatering av delegasjonsreglementet for Landbruks- Vilt og Innlandsfiskenemnda”. Vi syntes saken var meget dårlig belyst i sakspapirene, det var i det hele umulig å finne ut hvilken myndighet vi gav rådmannen uten inngående kjennskap til ”Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28.november 2003”. Jeg forslo å utsette saken slik at vi kunne få en skikklig saksutredning, men dette forslaget fikk kun Arbeiderpartiets 8 stemmer. Tiltross for at det virket som alle var enige i at saken ikke var forklart godt nok.

Siste sak på dagsorden var serviceerklæringen for mottakskontoret for flyktninger og innvandrere. Dette burde være en grei sak, men et forslag fra Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet om å endre tittelen til: ”Mottakskontoret for flyktinger etter avtale mellom UDI og Sandnes kommune”. Ingen av de andre partiene skjønte helt hva PP og FrP ønsket å oppnå med denne endringen. Enden på en lang relativt unødvendig debatt ble at PP og FrP sitt forslag falt.

Under eventuelt hadde Kåre Hauge et spørsmål om det var mulig å få opplyst gangfeltet i Oalsgata mellom Byhagen og Klippen. Han spurte også om trafikksikkerhet og skilting i området ved Byhagen. Ordføreren svarte at til det siste så ble det arbeidet med en skiltplan for området. Når det gjaldt opplysning av gangfeltet i Oalsgata så har Vegvesenet sagt at de vil forbedre belysningen og at de betaler for det.

Neste bystyremøte er 21.mars. Men alt 13.mars skal jeg i kommuneplankomiteen, det blir et spennende møte for da skal kommuneplanmeldingene behandles.